I henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på databehandlerens behandling af personoplysninger, mellem organisationen herefter ”den dataansvarlige” og efterfølgende ”databehandleren,” der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne”.

Den dataansvarlige Databehandleren

Kreatin ApS MeeW ApS
H.N. Clausens Gade 21, 3. 9. Overgaden Neden Vandet 9A
8000 Aarhus C 1415 København K
Danmark Danmark

CVR: 41312068 CVR: 38455958

Har aftalt følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne), med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen, og sikre beskyttelse af privatlivets fred, og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Præambel

 1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når der foretagers behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 2. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer, i forbindelse med behandling af personoplysninger, og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
 3. I forbindelse med leveringen af tjenesten, Fortis app og Fortis website, behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, i overensstemmelse med disse Bestemmelser.
 4. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser, i andre aftaler mellem parterne.
 5. Der hører fire bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.
 6. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
 7. Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere, og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.
 8. Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks, for så vidt angår databehandlerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
 9. Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende andre aktiviteter, som ikke er omfattet af Bestemmelserne.
 10. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter.
 11. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

 1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse Bestemmelser.
 2. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger.
 3. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.

Databehandleren handler efter instruks

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger, efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser.
 2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening, er i strid med denne forordning, eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

Fortrolighed

 1. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.
 2. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

Behandlingssikkerhed

 1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.

Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger, for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

 1. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren, uafhængigt af den dataansvarlige, også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder, som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger, for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren, som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.
 2. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige, vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse, af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.

Hvis imødegåelse af de identificerede risici, efter den dataansvarliges vurdering, kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i bilag C.

Anvendelse af underdatabehandlere

 1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).
 2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler, til opfyldelse af disse Bestemmelser, uden forudgående skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
 3. Databehandleren må kun gøre brug af underdatabehandlere med den dataansvarliges forudgående specifikke skriftlige godkendelse. Databehandleren skal indgive anmodningen om en specifik godkendelse, mindst 30 dage inden anvendelsen af den pågældende underdatabehandler. Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B.
 4. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler, i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter, på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument, i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum, overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

 1. Underdatabehandleraftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes, efter den dataansvarliges anmodning herom, i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger af disse Bestemmelser er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.
 2. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som begunstiget tredjemand, i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den dataansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder, og gøre dem gældende over for underdatabehandlere, som f.eks. gør den dataansvarlige i stand til at instruere underdatabehandleren, i at slette eller tilbagelevere personoplysningerne.
 3. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige, for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

 1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks, herom fra den dataansvarlige, og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V.
 2. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning, af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
 3. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, kan databehandleren således ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser:
  1. Overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en international organisation.
  2. Overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland.
  3. Behandle personoplysningerne i et tredjeland.
 4. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i bilag C.6.
 5. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

Bistand til den dataansvarlige

 1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse, til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder, som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

 1. I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige, i henhold til Bestemmelse 6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:
 2. Den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse, og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder
 3. Den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse, at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 4. Den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen, at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en konsekvensanalyse)
 5. Den dataansvarliges forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger, truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.
 6. Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed databehandleren skal bistå den dataansvarlige, samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2.

Underretning om brud på persondatasikkerheden

 1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.
 2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse, til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.
 3. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige, med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:
  1. Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede, samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger.
  2. De sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden.
  3. De foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.
 4. Parterne skal i bilag C angive den information, som databehandleren skal tilvejebringe i forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

Sletning og returnering af oplysninger

 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at a) slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige, og bekræfte over for den dataansvarlige, at oplysningerne er slettet eller b) tilbagelevere alle personoplysningerne og slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

Databehandleren forpligter sig til alene at behandle personoplysningerne til de(t) formål, i den periode og under de betingelser, som disse regler foreskriver.

Revision, herunder inspektion

 1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
 2. Procedurerne for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med databehandleren og underdatabehandlere er nærmeret angivet i Bilag C.7. og C.8.
 3. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

Parternes aftale om andre forhold

 1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten, vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne, eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.

Ikrafttræden og ophør

 1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parters underskrift heraf.
 2. Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning hertil.
 3. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aftales mellem parterne.
 4. Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og personoplysningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 11.1 og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriftligt varsel af begge parter.

Underskrift, på vegne af:

Den dataansvarlige Databehandleren

Dato: Dato:

____________________ _____________________

PETER JAGD BENDTSEN ARMIN KAVOUSI

CEO CEO

Kreatin ApS MeeW ApS

Bilag A Oplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige:

Databehandleren har udelukkende til formål at ”hoste” dataen, i forbindelse med brugen af tjenesten ”Fortis app” og ”Fortis websitet”. Databehandleren håndterer ikke dataen direkte. Dataen ligger på sikre servere hos Amazon AWS-servere, Irland. Databehandleren bruger Amazon’s server-hosting til at hoste tjenesten.

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen):

Der er udelukkende tale om indirekte håndtering af data. Det vil sige at databehandleren udelukkende tillader brugen af servicen, og at brugerne selv har kontrol over deres data, da de kan bede om at få slettet hele deres profil/konto. Dataen på AWS-serverne er anonymiseret og krypteret samt sikret med firewalls.

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:

Personlige oplysninger.

Eksempelvis:

Navn, køn og e-mailadresse

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed:

Fra aftalens start til eventuelt ophør af samarbejde. Efter endt samarbejde kan der gå op til 3 måneder (90 dage), før al data er slettet.

Bilag B Underdatabehandlere

B.1. Godkendte underdatabehandlere:

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere.

Navn Beskrivelse Adresse
Amazon Web Services (AWS) Fortis’ servers infrastruktur er opbygget inden for Amazons Web service cloud. Amazon lagrer og hoster derfor dataen. AWS er en service der bliver udbudt af Amazon Web services Inc. 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States
MeeW ApS MeeW forestår den tekniske udvikling af Fortis-appen og websitet, samt øvrige tekniske fortis-tjenester, såsom website. MeeW sporer og afhjælper bugs, crashes, optimeringsmuligheder, udviklingsmuligheder og andre relevante teknologiske datapoints til at optimere og forbedre UI, UX, design og generel brugeroplevelse. Overgaden Neden Vandet 9A, 1415 København K, Danmark
Microsoft Azura Fortis’ servers er understøttet af Microsoft Azura ift. både infrastrukturen, softwaren og opbevaringen af dataen. Azura er en service Microsoft udbyder, med henblik på understøtte diverse websites software. Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, Danmark
Google Firebase Google Firebase er en database der er med til at lagre og hoste dataen for Fortis website. Mountain View, CA, US (HQ), 1600 Amphitheatre Pkwy.
Google Cloud Google Cloud er en database der hoster og lagrer dataen for henholdsvis Fortis app og website. Udbyderen bidrager til håndteringen af interne server notifikationer. Mountain View, CA, US (HQ), 1600 Amphitheatre Pkwy.
Apple Apples App Store er en distributionskanal, der ikke har adgang til selve dataen, men opbevarer og distribuere selve appen. Apple Park Way Cupertino, California, 95014-0642 United States
Google Play Google Play er en distributionskanal, som ikke har adgang til dataen, men opbevarer og distribuere selve appen. Mountain View, CA, US (HQ), 1600 Amphitheatre Pkwy.

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke, uden den dataansvarliges skriftlige godkendelse, gøre brug af en underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte, eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere:

Ved brugen af andre underleverandører, skal der varsles med 30 dage.

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

C.1. Behandlingens genstand/instruks:

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

C.2. Behandlingssikkerhed:

Sikkerhedsniveauet skal afspejle.

Eksempelvis:

Behandlingen omfatter en større mængde personoplysninger, som er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om ”særlige kategorier af personoplysninger”, hvoraf der skal etableres et højt sikkerhedsniveau.

Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for at få etableret det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau.

Databehandleren skal dog, under alle omstændigheder og som minimum, gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med den dataansvarlige:

C.3 Bistand til den dataansvarlige:

Databehandleren skal så vidt det muligt, inden for det nedenstående omfang og udstrækning, bistå den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 9.1 og 9.2 ved at gennemføre følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

Der ydes hjælp såfremt det ønskes – til sletning af brugerdata. Eksempelvis, hvis en bruger ikke længere ønsker at være en del af platformen (her refereres der til Fortis; app), website eller misligholder sin brug af platformen, skal brugeren slettes – dette kan Den dataansvarlige bede Databehandleren om at gøre.

C.4 Opbevaringsperiode/sletterutine:

Personoplysninger opbevares i op til 6 måneder (ca. 182 dage) efter en bruger har anmodet om sletning af personlige data, hvorefter de endeligt slettes hos Den dataansvarlige og Databehandleren.

NB! Det er den enkelte brugers ansvar at tage kontakt til Den dataansvarlige og bede om at få sine oplysninger slettet.

Den dataansvarlige har ansvar for at sletningen af personlige data igangsættes, således den kan effektueres inden udgangen af 6-måneders fristen, beskreven ovenfor. Dette kan den dataansvarlige gøre på en ud af de følgende to metoder:

Metode 1) Dataansvarlige varetager sletning af den respektive brugers personlige data (fuldt navn, brugernavn og email-adresse) fra Fortis Website og direkte i Fortis app-databasen. Denne metode forudsætter at Databehandler har etableret de nødvendige adgange og processer som Databehandler har behov for, for at kunne håndtere dette.

Metode 2) Dataansvarlige varetager sletning af den respektive brugers personlige data (fuldt navn, brugernavn og email-adresse) fra Fortis Website og kontakter senest 28 dage (4 uger) inden udløbet af 6-måneds-fristen Databehandleren med instruks om at slette den respektive brugers personlige data (fuldt navn, brugernavn og email-adresse) fra Fortis app databasen, med angivelse af en frist (dato) for hvornår disse personlige data forventes slettede. Databehandleren sørger for at slette den respektive bruger uden ugrundet ophold og senest 28 dage (4 uger) efter adviseringen fra Den dataansvarlige.

Ved ophør af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, skal databehandleren enten slette eller tilbagelevere personoplysningerne i overensstemmelse med bestemmelse 11.1, medmindre den dataansvarlige, efter underskriften af disse bestemmelser, har ændret den dataansvarliges oprindelige valg. Sådanne ændringer skal være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, i tilknytning til bestemmelserne.

C.5 Lokalitet for behandling:

Behandling af de af Bestemmelserne omfattede personoplysninger, kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse, ske på andre lokaliteter end følgende:

MeeW ApS

Overgaden Neden Vandet 9A

1415 København K
Danmark

CVR: 38455958

C.6 Instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande:

Databehandleren håndterer den dataansvarliges data på AWS-servere, Amazon, Irland.

Databehandleren håndterer data på denne måde, da dette er den absolut sikreste og mest hensigtsmæssige måde at opbevare data, bl.a. da brugerne skal kunne tilgå Tjenesten fra hele verden, uden at opleve server-forsinkelser.

Hvis den dataansvarlige ikke i disse Bestemmelser eller efterfølgende, giver en dokumenteret instruks vedrørende overførsels af personoplysninger til et tredjeland, er databehandleren ikke berettiget til, inden for rammerne af disse Bestemmelser, at foretage sådanne overførsler.

 1. Henvisninger til ”medlemsstat” i disse bestemmelser, skal forstås som en henvisning til ”EØS-medlemsstater”